Αποποίηση ευθύνης - Disclaimer

Τα δεδομένα που διατίθενται μέσα από την εφαρμογή του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών του Δήμου Θεσσαλονίκης έχουν πολλαπλά ελεγχθεί για την πληρότητα και ακρίβεια τους. Το σύστημα ενημερώνεται με κάθε νέα Πράξη Τακτοποίησης ή Ρυμοτομικό Διάταγμα που θεσμοθετείται, στα πλαίσια του μηχανισμού επικαιροποίησης των δεδομένων που εφαρμόζεται στον Δ.Θ..

Παρόλα αυτά, μπορεί να υπάρχουν κάποια σφάλματα, παραλείψεις ή μικρά κενά στην ενημέρωση λόγω του μεγάλου όγκου της πληροφορίας (δειγματοληπτικοί έλεγχοι). Οι αρμόδιοι θεσμοθετημένοι φορείς για την πιστοποίηση του τι ισχύει, είναι κατά σειρά αρμοδιότητας: η Δ/νση Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Θεσσαλονίκης, η Δ/νση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών του Δ.Θ., όσον αφορά τα Πολεοδομικά δεδομένα και θέματα αριθμοδοτήσεων οδών. Για δε τα τοπογραφικά δεδομένα, υπεύθυνο είναι το Τμήμα Τοπογραφίας, της Δ/νσης Δόμησης του Δ.Θ..

Στις περιπτώσεις που η εφαρμογή δίνει συντεταγμένες ΕΓΣΑ ’87, αυτές έχουν προέλθει από μετασχηματισμό συντεταγμένων από το Σύστημα του Δήμου Θεσσαλονίκης στο ΕΓΣΑ'87, με πολυωνυμικό μετασχηματισμό και όχι με απευθείας μετρήσεις πεδίου από πολυγωνομετρικά και τριγωνομετρικά σημεία. Το βασικό σύστημα αναφοράς για τον Δήμο Θεσσαλονίκης συνεχίζει να είναι το τοπικό σύστημα που χρησιμοποιεί όλα τα τελευταία χρόνια. Η υλοποίηση συντεταγμένων στο χώρο, από τον χρήστη, πρέπει να γίνεται με την σωστή χρήση και έλεγχο των γεωδαιτικών σημείων αναφοράς (τριγωνομετρικά, υψομετρικές αφετηρίες και πολυγωνομετρικά σημεία) που παρέχονται από την εφαρμογή, σε τοπικό σύστημα αναφοράς.

Η μέτρηση απόστασης γίνεται σε υπόβαθρο με σύστημα ΕΓΣΑ ΄87, το οποίο έχει προέλθει από μετατροπή και όχι από απευθείας μετρήσεις. Η δυνατότητα μέτρησης εμπεριέχει μία αβεβαιότητα στον χωρικό προσδιορισμό σημείου της τάξης των 25-30 εκατοστών, που προέρχεται από την μετατροπή του συστήματος του Δ.Θ. σε αυτό του ΕΓΣΑ '87. Συνιστάται να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις επιμετρήσεων και όχι σε περιπτώσεις όπου χρειάζονται ακριβείς μετρήσεις.

Σε ότι αφορά τα όρια των Δημοτικών Κοινοτήτων, αυτά που έχουν περιέλθει σε θέαση,μέσω του Web Gis,έχουν προέλθει από το ΦΕΚ 74/Α/26-4-1985.

Οι πληροφορίες για τα σημεία ενδιαφέροντος καταχωρήθηκαν όπως αυτά χορηγήθηκαν από τους αρμόδιους φορείς.

Η δημοσίευση στο διαδίκτυο των δεδομένων των Πράξεων Εφαρμογής δεν παραβιάζει τις διατάξεις περί προσωπικών δεδομένων, αφού αυτά έχουν ήδη δημοσιευθεί στο Υποθηκοφυλακείο της Θεσσαλονίκης. Εξάλλου, το αρ. 2 του Ν.2472/1997, δεν αναφέρει ως ευαίσθητα δεδομένα τους τύπους των δεδομένων που υπάρχουν στους πίνακες των Πράξεων Εφαρμογής. 

Για οποιαδήποτε παρατήρηση, σε ότι αφορά το γεωχωρικό portal, μπορείτε να απευθύνεστε στο gis.thessaloniki.gr

 

"τελευταία ενημέρωση 10/08/14 17:30"